RESIDENSSISELVITYS 2009


 • Kuva: Ulrika Ferm

  Residenssit ovat taiteilijoille kansainvälisen läpimurron paikka. Suomen Lontoon instituutti on vuodesta 2002 aktiivisesti kehittänyt taiteilijaresidenssitoimintaa Isossa-Britanniassa ja Irlannissa yhdessä suomalaisten taiteen vientiorganisaatioiden ja tiedotuskeskusten kanssa.

  Instituutti on tehnyt kattavan selvityksen tähänastisen residenssitoimintansa (2002-2008) vaikutuksista taiteilijoiden työhön ja urakehitykseen. Selvityksen tarkoituksena on tuoda yhteen taiteilijoiden kokemukset residensseistä, osoittaa residenssien merkitys suomalaisen taiteen kansainvälistämisessä ja viennissä sekä käyttää saadut tulokset tulevan residenssitoiminnan kehittämiseen.

  Kysely toteutettiin sähköpostin välityksellä helmikuussa 2009. Kyselyn puitteissa lähestyttiin kolmeatoista taiteilijaa, joista kymmenen vastasi kyselyyn. Vastausprosentiksi tuli 76,9, jota voidaan pitää kiitettävänä.

  Selvitys koostuu kolmesta osasta: tausta, tulokset ja jatkosuositukset. Kyselyn tulokset puolestaan jakautuvat viiteen alaosioon: 1) residensseihin osallistuminen, 2) residenssit kontaktien luojina, 3) residenssien vaikutus taiteelliseen työhön, 4) residenssiin liittyvät oheistuotannot sekä 5) resurssit ja muu tuki.

  Selvitys osoittaa, että residenssit tarjoavat taiteilijoille erinomaisen tilaisuuden työstää uusia ja jo käynnissä olevia teoksiaan, verkottua keskeisiin kansainvälisiin taideorganisaatioihin, kuraattoreihin ja muihin taiteilijoihin sekä syventää tuntemustaan vastaanottavan maan taidekentästä. Residenssiin mahdollisesti kuuluvat näyttelyt, work-in-progress –esittelyt, keskustelutilaisuudet ja julkaisut muodostavat kaikki yhdessä residenssien ytimen. Residenssin aikana saadut kokemukset johtavat oman työn kansainvälistymiseen sekä saatujen kokemusten hyödyntämiseen taiteilijan toimiessa kotimaisten taideorganisaatioiden parissa.

  Instituutti esittää residenssitoiminnan kehittämisen jatkotoimenpiteiksi satsaamista taiteilijavaihtoon ja useampivuotisiin residenssiohjelmiin, mentorointisysteemin luomista taiteilijoille, riittävän taustainformaation sisältävien starttipakettien kehittämistä ja panostamista Suomen ulkomailla toimivien kulttuuri-instituuttien rooliin residenssihankkeita tukevina avainpartnereina. Selvitys osoittaa, että Suomen ulkomailla toimivat kulttuuri-instituutit ovat taiteilijaresidenssien synnyttämisen ja tukemisen tärkeitä partnereita. Instituutit ovat avainasemassa paikallistuntemuksen ja laajan kontaktipohjansa ansiosta muodostettaessa toimivaa kolmikantamallia ja laajapohjaista rahoitusta residenssiorganisaatioiden välille.

  ”Instituutit muodostavat laadukkaan residenssitoiminnan alustan ja ’tutkan’ parhaiden partneriorganisaatioiden valinnassa”, valottaa Suomen Lontoon instituutin taide- ja kulttuuriohjelman johtaja Hanna Harris.