Osallistuva budjetointi vahvistanut paikallisdemokratiaa

 • ”Deliberating Service Delivery ­– Survey on the outcomes and challenges of participatory budgeting in the UK” on Suomen Lontoon instituutin uusin raportti, joka esittelee osallistuvan budjetoinnin kokemuksia ja tilaa Isossa-Britanniassa. Laura Sillanpään kirjoittama raportti arvioi kriittisesti tutkittujen prosessien hyötyjä ja ongelmia sekä toisaalta panostettujen resurssien ja tuotosten välistä suhdetta.

  Osallistuva budjetointi on paikallisdemokratian muoto, jossa kansalaiset päättävät suoraan julkisen budjetin osan käytöstä. Osallistuvaa budjetointia on toteutettu Britanniassa vuodesta 2004, mutta Suomeen se on rantautunut vasta äskettäin. Suomen vielä pilotoidessa ensimmäisiä osallistuvan budjetoinnin projekteja voi Britannian kokemuksista olla hyötyä.

  Raportin perimmäinen tavoite on tarjota Suomessa aiheen parissa työskenteleville sekä siitä kiinnostuneille tietoa ja esimerkkejä jo toteutetuista prosesseista sekä ottaa osaa laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun uusista demokraattisen osallistumisen tavoista, niiden tarpeesta sekä haasteista.

  Raportissa todetaan, että osallistuvalla budjetoinnilla on paljon positiivisia vaikutuksia paikallistasolla. Keskeisimmät vaikutukset ovat asukkaiden lisääntynyt demokraattinen osallistuminen, sosiaalinen koheesio sekä parempi paikallisinformaatio, jonka avulla voidaan parantaa myös palvelutuotantoa. Syvempiä kustannus-hyötyanalyysejä ei kuitenkaan ole tehty ja sellaiset koetaan hankaliksi saavutettujen hyötyjen luonteen takia.

  Tehokkaan ja pitkäjänteisen arvioinnin puutteen lisäksi ongelma on osallistuvan budjetoinnin vakiintuminen pienimuotoisiksi, kansalaisia rajallisesti osallistaviksi prosesseiksi, jolloin sen deliberatiivinen potentiaali jää hyödyntämättä. Tällaisissa prosesseissa ei myöskään hyödynnetä avointa tietoa, jota on pidetty yhtenä keinona tehostaa palvelutuotantoa ja lisätä yhteiskunnallisuutta avoimuutta. Lisäksi julkisen budjetin leikkaukset kohdistuvat monesti nimenomaan harkinnanvaraisiin budjetteihin, joista britannialaiset prosessit ovat olleet riippuvaisia.

  Raportin johtopäätöksenä on, että Suomessa tulisi alusta asti kiinnittää huomiota sovellettavien prosessien syvyyteen kansalaisten osallistumisen suhteen sekä prosessien avoimuuteen ja arvioinnin korkealaatuisuuteen panostamiseen.

  Raportti on luettavissa ja ladattavissa täältä.

 • Kuva: Anu Lipponen